Биоразнообразието и опазването му – новата стратегия на Европейския съюз

Биоразнообразието и опазването му – новата стратегия на Европейския съюз

В Световния ден на околната среда ще обърнем внимание на биоразнообразието и по-конкретно неговото запазване, както и  защо това е нужно и важно за живота на хората.

Промените в климата, безпрецедентната загуба на биоразнообразието и разпространението на опустушителни епидемии са ясен знак,че е настъпило времето да внесем промяна в отношенията ни с природата.

Една от стъпките в осъществяването на зелената политика на страните-членки на ЕС е разработването на стратегия за запазване на биоразнообразието. Стратегията за биологично разнообразие включва способи, чрез които да се постигне напредък в баланса между хората, климата и планетата до 2030 г.

Биоразнообразието е от съществено значение за живота на всички ни. Нашата планета и икономиката зависят от това, защото когато природата е здрава, тя защитава и осигурява. Биоразнообразието и екосистемите ни осигуряват храна, здраве и лекарства, материали, отдих и благополучие. Те филтрират нашия въздух и вода, спомагат за поддържането на климата в баланс, превръщат отпадъците обратно в ресурси, опрашват и наторяват култури и много други. Природата предоставя на бизнеса половината от глобалния брутен вътрешен продукт-  40 трилиона евро, се основават и предоставят чрез природата.

За съжаление, обаче статистиките показват това, което и виждаме – губим природата, както никога досега, поради неустойчиви човешки дейности. Глобалната популация на диви видове е намаляла с 60% през последните 40 години. 1 милион вида са изложени на риск от изчезване. Загубата на биологичното разнообразие и климатичната криза са взаимозависими и се изострят взаимно. Възстановяването на горите, почвите и създаването на зелени площи в градовете е от съществено значение за намаляване на  измененията в климата  до 2030 г.

Новата стратегия за запазване на биоразнообразието включва разнородни цели, част от които са свързани със създаването на общо 60% водни и сухоземни защитени територии в Европа. Освен това ще се работи и за възстановяване на влошени екосистеми по суша и море в цяла Европа, чрез различни способи за това, а именно увеличаване на биологичното земеделие и богатите на биоразнообразие характеристики на ландшафта върху земеделските земи, защита на пчелите,намаляване на употребата и риска от пестициди с 50% до 2030 г., възстановяване на най-малко 25 000 км реки от ЕС до състояние на свободно течение, засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г.

За изпълнение на всички тези цели и възстановяването на биоразнообразието ще бъдат отпускани 20 милиарда евро годишно чрез различни източници, включително фондове на ЕС, национални и частни финансирания. През 2021г. ще се състои конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие,  на която Европейската комисия ще мобилизира инструменти за външни действия и международни партньорства в изпълнението на амбициозна нова глобална рамка на ООН за биологичното разнообразие.

Възстановяването на природата ще бъде централен елемент и на плана за възстановяване на ЕС от пандемията, породена от коронавирус, предоставяйки незабавни възможности за бизнес и инвестиции в три ключови сектора, които са силно зависими от природата – строителство, селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Ползите,произтичащи от опазването на биологичното разнообразие за икономиката са многобройни:

  • Съхраняването на морските запаси може да увеличи годишните печалби на индустрията за морски дарове с повече от 49 милиарда евро;
  • защитата на крайбрежните зони може да спести на застрахователната индустрия около 50 милиарда евро годишно чрез намаляване на загубите от наводнения;
  • ползите от програмата за опазване на природата на ЕС Natura 2000 се оценяват на между 200-300 милиарда евро годишно.

 

Какво ни струва бездействието ?

 

  • загубата на биологично разнообразие и сривът на екосистемата е една от най-големите заплахи пред човечеството през следващото десетилетие. Биоразнообразието е в основата на сигурността на продоволството в ЕС и в световен мащаб.
  • загубата на биологичното разнообразие води до намаляване на добивите от земеделската реколта и улова на риба, увеличаване на икономическите загуби от наводнения и други бедствия и загуба на потенциални нови източници на лекарства;
  • средно глобалните добиви на ориз, царевица и пшеница в световен мащаб се предвижда да намалеят между 3% и 10%, поради високата степен на глобално затопляне над историческите нива.

 

Възстановяването на природата трябва да е един от основните приоритети за всички нас. Необходимо е да пазим зелените площи, както и да не рушим естественият хабитат на животинските и растителните видове. На 5 юни – Световен ден на околната среда, искаме да повишим осведомеността на гражданите на Пловдив,по отношение на новите стратегии на ЕС за запазване на биоразнообразието.Това е нашият призив за предприемане на действия към опазване на природата.

 

Източник – Европейска комисия

Източник снимка:  National Geographic