Градски транспорт в град Пловдив - позиция

Градски транспорт в град Пловдив - позиция

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява структуроопределящи фирми в южния регион на Република България, които оперират в различни икономически сектори с общ годишен оборот от 3,5 милиарда лева и осигуряват повече от 15 000 работни места. Сдружението има за цел да насърчава диалога между представителите на бизнеса, отделни инвеститори, експерти и неправителствени организации от една страна и държавната и общинската администрация от друга страна, за осъществяването на инициативи по въпроси, от значение за град Пловдив.

В тази връзка, буди притеснение скорошното развитие на ситуацията в градския транспорт на Пловдив и решаването на въпроса за неговото управление повече не търпи отлагане.

На 12 април 2020 год. изтекоха сроковете на договорите, по които автобусните превозвачи обслужваха пътниците, по основните автобусни линии в града, а обжалването на новия конкурс в Комисията за защита на конкуренцията спря процедурата задълго, доколкото се намираме в извънредно положение, а нейните актове подлежат на обжалване пред ВАС. В тази ситуация градското управление подписа с някои от превозвачите временни договори за обслужването на автобусните линии. В дългосрочен план, обаче не се очаква промяна в транспортния модел на управлението на градския транспорт в гр.Пловдив.

Ние, от УС на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, подкрепяме идеята за създаване на ново общинско предприятие, което да поеме обслужването на транспорта в града. Основание да подкрепяме тази идея ни дава не само наличието на отличният управленски капацитет в Община Пловдив, но и опитът на другите големи градове – Бургас, Стара Загора и Варна, където този модел на управление работи добре. Град Пловдив не разполага с такава добра практика в областта на транспорта. Известно е, че градът ни получи финансиране за въвеждане на електронна система на управление в немалък размер, но системата така и не беше въведена. Дори и сега Община Пловдив допълнително финансира частните превозвачи под формата на компенсации, като отпуска годишно 6-7 милиона лева на автобусните превозвачи, които твърдят, че превозват пътниците на загуба, въпреки че са подписали договори по предложените от тях цени. Тази порочна практика вреди на обществения интерес и води до репутационни щети за града.  Това е така, защото  градските автобусни услуги  се ползват от всеки един пловдивчанин или гост на града и този ключов въпрос е в непрекъснат обществен фокус.

Създаването на общинско предприятие, което да поеме градския транспорт и да води собствена транспортна политика би пресякло съществуващите неблагоприятни тенденции в развитието на транспорта. Днешните управленски решения в областта на транспорта ще оказват влияние върху цялото население на града, най-малко за следващите 10 години, ако отново линиите се окажат в частни ръце. Към сегашния момент няма условия за провеждане на конкурс, при който да има реална конкуренция и от който би могло да спечели цялото общество. Бизнес средата до толкова се е изострила, че се използват недопустими за бизнеса похвати – да се злоупотребява с имената на главните политически мъже на национално и местно ниво.

В тази обстановка УС на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ подкрепя само временното възлагане на договорите на превозвачите, но при ясни и прозрачни условия и без да се създава монопол в ръцете на един превозвач. Ние подкрепяме тази временна ситуация, с цел Община Пловдив да има възможност да организира предоставянето на транспортната услуга за града, от специално създадено общинско предприятие. УС на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“  вижда в създалата се ситуация една добра възможност за развитието на екологичния транспорт в града и привличането на значителни средства по европейските програми и вярваме, че това е пътят за решаването на този дългогодишен проблем, при който нееднократно Общината се оказва заложник на корпоративни интереси и общественият интерес не е защитен в достатъчна степен.

УС на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ е за хармонично, устойчиво и модерно развитие на града, като подкрепя всички балансирани управленски решения в тази посока.