Данни за градовете София,Варна,Бургас и Стара Загора, които са осъществили програми за създаване на интегриран градски транспорт на техните територии

Данни за градовете София,Варна,Бургас и Стара Загора, които са осъществили програми за създаване на интегриран градски транспорт на техните територии

Настоящото следва да се възприеме като продължение и в подкрепа на нашата позиция по повод изграждането на общинско звено за управлние на обществения транспорт в гр. Пловдив. В следващите редове ще имате възможност да прочетете данни за това, по какви програми и с какви средства, следните общини : София, Варна, Бурас и Стара Загора, са осъществили проекти за интегриран градски транспорт на своите територии.

В таблицата е поместена и информация за известния финансиран проект за въвеждане на електронна система на управление в Пловдив, който реализира периферни дейности по обновление на транспортната инфраструктура на града, но не и в нейната цялост.

Такова цялостно изграждане на модерна и интегрирана транспортна инфраструктура,подобно на изброените други големи градове в странта, би било възможно чрез специално създадено общинско предприятие, чрез което да се даде възможност за европейско финасниране, видно от таблицата в не малки размери, което да способства реализирането на транспортен проект, който да отговаря на нуждите на обществото, да улесни ежедневието на жителите и да бъде  в унисон с повишаването на екологичната безопасност и опазване на околната среда в градска среда.

Считаме, че кандидастването и финансирането на проекти от такъв мащаб, както и тяхното реализиране, биха допринесли за постигане на непосредствен ефект върху качеството на живот в града, а също така и потенциалното му  развитие в дългосрочен план.

Към момента Пловдив пропуска възможността за финансиране, поради изтичането на програмния   период. За  получаване на финансова помощ от такъв тип е небходимо за новия програмен период, мярката да бъде включена в общинския план за развитие на Община Пловдив.

 

 • Информацията за изготвяне на настоящия анализ,по повод осъществените проекти на територията на градовете София, Варна,Бургас, Стара Загора и Пловдив е достъпна благодарение на Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.
 • София-„Проект за инегриран столичен градски транспорт“ Варна- „Интегриран градски транспорт на Варна“, Бургас-„Интегриран градски транспорт на Бургас“ Стара Загора „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за гр. Стара Загора“, Пловдив-“Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”
  Бр. население 1 291 591 души   336 505 души   203 962 души   135 715 души 346 893 души
  Одобрен бюджет БФП 97 791 500 лв. 90 999 831лв. 109 523 114 лв. 54 046 555 лв. 41 463 596  лв.
  Общ бюджет 71 210 038 лв. 87 256 68 лв. 120 362 806 лв. 52 874 620 лв. 39 108 753 лв.
  БФП 71 210 038 лв. 87 256 768 лв. 103 460 597 лв. 52 874 620 лв. 39 108 753 лв.
  Общо изплатени средства 78 281 428 лв. 81 890 525 лв. 94 729 432 лв. 48 641 202 лв. 36 008 820 лв.
  Финансиране от ЕС /период на изплащане на средставата/
  2012г. 23 273 662 лв.
  2013г. 39 059 396 лв. 31 102 237 лв. 31 812 372 лв.
  2014г. 27 197 764 лв. 16 119 150 лв. 4 709 202 лв. 7 331 429 лв. 14 339 822 лв.
  2015г. 282 054 лв. 22 385 559 лв. 20 724 781 лв. 34 013 593 лв. 16 267 675 лв.
  Общо 66 539 214 лв.   69 606 946 лв.   80 520 018 лв.   41 345 021 лв. 30 607 497  лв.
  Национално финансиране /период на изплащане на средствата/
  2012г. 4 107 117 лв.
  2013г. 6 892 835 лв. 5 488 630 лв. 5 613 948 лв.
  2014г. 4 799 605 лв. 2 844 556 лв. 831 036 лв. 1 293 782 лв. 2 530 557 лв.
  2015г. 49 774 лв. 3 950 393 лв. 3 657 314 лв. 6 002 399 лв. 2 870 766 лв.
  Общо 11 742 214 лв.   12 283 579 лв.   14 209 415 лв.   7 296 180 лв. 5 401 323 лв.