Зелената сделка – обновяване на сградите, подмяна на отоплителните уреди на твърди горива

Зелената сделка – обновяване на сградите, подмяна на отоплителните уреди на твърди горива

Една от водещите програми на Европейската зелена сделка е тази, която е насочена към намаляване на консумацията на енергия в сградите. Поради тази причина, осъществяването на заложените планове за декарбонизация на икономиката до 2050 г., трябва да мобилизира ексклузивно отоплителния сектор към включване в битката за редуциране на вредните емисии във въздуха. Реновирането на сградите, като една от основните точки на Зелената сделка, включва в себе си повишаване на енергийната ефективност на сградите, което от една страна ще доведе до намаляване сметките за ток и отопление на хората, а от друга ще изпълни целите на проекта. Положителни резултати се наблюдават след реализираните проекти за саниране на сградите, с които значително се повиши енергийната ефективност в тях.Всеизвестен факт също е, че 40 % от общото енергийно потребление в Европейския съюз се формира, следствие на битовите котли и отоплителни уреди в сградите, които стават един от основните причинители на замърсяване на въздуха. Това е причината, поради която обществото е нужно да премине към алтернативни методи на отопление.

В България, в Община Димитровград вече за започнали изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, който е финансиран от Оперативна програма околна среда 2014-2020г. В рамките на проекта се предвижда безвъзмездно подмяната на отоплителните уреди на дърва и/или въглища на домакинства, на територията на гр. Димитровград с нови алтернативни екологични отоплителни уреди за битово отопление. Сумата, която получава Димитровград за реализирането на този проект е в размер на 13 млн. лв., като към днешна дата от средата на месец май е започнало и набирането на заявления за подмяна на отоплителните инсталации на твърдо гориво. По същата оперативна програма, за гр. Пловдив са отпуснати средства в размер на 13 868 232 лева.  Проектът, бе обявено още през 2019 г. , че ще се развива на два етапа – проучване на нагласите на населението, което използва дърва и въглища за отопление, поредица от мащабни разяснителни кампани и фактическо действие по помнява на уредите.

По първата фаза от проекта бе обявена обществена поръчка, разделена на две обособени позиции с прогнозна стойност 542  000 лв. без ДДС. С решение от 26.05.2020г., обаче , става ясно, че обществената поръчка се прекратява, тъй като при работата си Комисията е установила, че са необходими съществени промени в условията на обявената обществена поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Така стеклите се обстоятелства, безспорно ще доведат до удължаване на сроковете по постигане и реализиране целите на проекта.

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, считаме че е необходимо да се обърне сериозно внимание в посока осъществяване на този проект, който е от изключителна обществена значимост за гр. Пловдив и неговите граждани, и е още една крачка в решаването на проблема с мръсния въздух, който е доказан проблем в нашия град.