Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в обществено обсъждане на Община Пловдив на проекта на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2023г.

Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в обществено обсъждане на Община Пловдив на проекта на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2023г.

На 14.02.2018г. в Дом на културата “Борис Христов” се проведе обществено обсъждане на проекта на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив за периода 2018-2023г. и План за действие към същата, организирано от Община Пловдив. Модератор на общественото обсъждане беше г-н Розалин Петков, заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците”.

Изпълнителният директор на СНЦ “Бизнесът за Пловдив” г-н Ангел Стоев взе активно участие в общественото обсъждане. Г-н Стоев обяви, че Сдружението е внесло в администрацията на Община Пловдив пакет от 46 мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, много от които са конкретни и с посочени срокове за изпълнение. Той зададе въпроси, отнасящи се до размера и начина на финансиране за реализацията му; възможни промени в отчетността на изпълнение на мерките, а именно изготвяне на отчети през по-кратки интервали от време и непосредствен достъп на гражданите до тяхното съдържание; увеличаване броя на автоматичните измервателни станции за пълно съответствие с площта на града от 102км2.

При възникналата дискусия по повод залесяването на Пловдив, г-н Стоев изтъкна, че зелената система на един град е, образно казано, неговите бели дробове, и че една от 46-те предложени от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ мерки е извършване на линеарно залесяване по продължението на булевардите и улиците в града, съответно по 10 хиляди дръвчета годишно за период от пет години. Изпълнителният директор на Сдружението подчерта, че подобна кампания със сигурност би получила пълно съдействие от фирми, организации, граждани. Той допълни, че Сдружението изцяло подкрепя мащабния проект за залесяване на 655дка площ в Парк „Отдих и Култура“ през предстоящите четири години.

Г-н Розалин Петков съобщи, че мярката създаване на фонд, в който ще постъпват приходи от санкции и който, заедно със средства от програми на ЕС, ще финансира проекти, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух, е внесена като предложение от три организации и според него тази мярка със сигурност ще бъде одобрена и приета. Г-н Петков обяви, че след като разгледа внимателно всички предложени мерки, Община Пловдив ще съобщи на предстояща пресконференция кои от тях са одобрени за интегриране в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината за периода 2018-2023г.