ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ

ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ

www.alimenti-bg.com


“ДИ енд ВИ консулт” ООД е регистрирано през 2007 г. с двама равноправни собственици, с дейност извършване на лабораторни анализи за установяване безопасността и качеството на храните. Към дейностите е включено и консултиране, съвети за прилагане на адекватни коригиращи действия при негативни резултати, както и обучение на управляващия състав и на персонала зает с добива, производството, съхранението и дистрибуцията на храни и напитки.

“ДИ енд ВИ консулт” ООД е собственик на ЛИ “АЛИМЕНТИ”.