КЦМ 2000

КЦМ 2000

www.kcm2000.bg


„КЦМ 2000 Груп“ е приемник на активите, ресурсите и ноу-хау на основната производствена единица „КЦМ“ АД, основана през 1961г. Групата е модерна бизнес структура, изградена и функционираща по европейски стандарт, с висока ефективност на управление на съставните си бизнес единици. Бизнесът на „КЦМ 2000 Груп“ е добре диверсифициран и обединява в себе си различни по формат и дейност фирми с обща цел за развитие и просперитет в национален и световен мащаб. Тясното сътрудничество между тях спомага за успешното развитие на подходяща бизнес среда, повишена конкурентоспособност и реализиране на печеливш растеж на Групата.

„КЦМ 2000 Груп“ е една от най-големите индустриални групи в България. Тя е ключов участник в икономическия живот на страната. Повече от 2 000 сътрудници работят в основните сектори на Групата и концентрират своето внимание върху системни решения, бизнес модели и иновативност в областта на рудодобива и преработката на минерални суровини, производството на крайни метални продукти, индустриалния и стопански сервиз, технологичния инженеринг и търговията. Постоянното оптимизиране на дейността допринася за добрата рентабилност и увеличаване на активите на „КЦМ 2000 Груп“ в дългосрочен план.

Фирмите от Групата развиват активна дейност в предлагането и реализирането на проекти, щадящи и оздравяващи природната среда. Внедрената Корпоративната Интегрирана Система за Управление /КИСУ/ осигурява увереност на клиентите, че фирмите от „КЦМ 2000 Груп“ предоставят продукти и услуги, отговарящи на техните нужди и съответстващи на нормативните изисквания.