Бизнесът анализира обществените поръчки

Бизнесът анализира обществените поръчки

 

Анализ на обществените поръчки на общините Пловдив, Марица и Родопи беше представен пред членовете на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“

На свое редовно заседание членовете на  СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ направиха анализ на възлагането и изпълнението обществените поръчки в трите общини. Събраната от публични източници информация сочи, че за 2018 година до сега, Община Пловдив генерира повече поръчки, отколкото Марица и Родопи за периоа 2012 – 2019 г.

За 2018 година пловдивската администрация  е възложила ОП за 131 387 738,51 лв. Най-висок процент – 32% е за услуги, следват 31%  за  доставки, строителство – 20%, а прекратените ОП са 17%.

 

 

Основните  нарушения, установени и от АДФИ са процедурни  –  неспазени срокове, условия, даващи предимство или ограничаващи участието на кандидатите, сключени  анекси, с които се изменят цени и срокове за изпълнение.

Анализираните данни за община Марица обхващат периода 2014 – 2019 година. За 7% от поръчките на стойност 8 771 420,30 лв. няма налична информация , което е нарушение на закона за обществените поръчки. За община Марица най-много поръчки са възлагани за  строителство, следвани от услуги и доставки. 22% са прекратените ОП.

 

В община Родопи най-сериозно е накърнено изискването за публичност в управлението на този процес. За 41% от поръчките на стойност 28 234 842 лв. информация изобщо не е публикувана на сайта на общината. Логично и там делът на строителството е най-значителен от – 28%, следван от 27% поръчки за услуги, 4% е делът на доставките.

 

При представянето на анализа, изпълнителният директор на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“, Александър Стайков припомни и изводите в докладите на АДФИ. Пороците, които се проявяват при осъществяване на обществените поръчки, според официални доклади на АДФИ „се дължат от една страна на корупционните схеми, а от друга от липсата на достатъчна компетентност на служителите“.

Следвайки заложените в устава цели, членовете на Сдружението настояват за публично обосновано и законосъобразно изразходване на обществения финансов ресурс, както и за компетентната намеса на контролиращите органи. Според отчета на АДФИ санкциите за страната са под 1% от неправилно изразходваните средства.