За нас

Сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” е учредено с Решение №225/06.06.2017г. на Окръжен съд – Пловдив. Сдружението материализира идеята на няколко предприемчиви пловдивчани за активна работа за подобряване на жизнената и бизнес среда в Пловдив и общините в Пловдивска област. Ние отчитаме наличието на множество нерешени проблеми и лоши управленски практики на местно ниво и поради тази причина желаем – използвайки капацитета на нашите членове и помощта на водещи консултантски фирми – да извършваме анализи на съществуващите проблеми и да посочваме пътища за преодоляването им; да предлагаме решения, свързани с развитието на инфраструктурата, които са максимално ефективни за гражданите и бизнеса. На базата на своя опит, постигнатите бизнес успехи и споделени идеи, нашите членове желаят да дадат своя принос за икономическия, духовен и културен просперитет на региона.

На този етап Сдружението обединява 32 водещи пловдивски дружества: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БОГДАНОВ И ПЕНЕВ“, "БИОМАШИНОСТРОЕНЕ" АД, „АКТУАЛ ИНДЪСТРИС“ ООД, „АНГЕЛ СТОИЛОВ-96“ АД, „АНДИ-Л“ ЕООД, „АТАРО КЛИМА“ ЕООД, „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, „ДАИКС“ ООД, „ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ“ ООД, „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, „КАМКО“ ЕООД, „КЦМ 2000“ АД, „МАКСКОМ“ ЕООД, „МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП“ АД, „МОНИ МГ“ ООД, „МУЛТИКОМ“ ООД, „НОВИЗ“ АД, „ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП“ АД, „ПРОФИЛИНК“ ООД, УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, „ТЕД-БЕД“ ЕАД, „ТЕМПЕКС“ ЕООД, „ФИЛКАБ“ АД, "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД, „IPSPECIAL GROUP“, „ХМЦ“ АД, „ХЪС“ ООД, "ХОЛДИНГ КЦМ 2000" АД, “ЛИНЕР” ООД и “СТРОЙКОЛУКС” ООД.
Понастоящем във фирмите на членовете на СНЦ „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ работят 10 775 служители, оборотът за финансовата 2022г. е 2 милиарда и 475 милиона лева, а платените данъци са над 127 милиона лева.
Ние считаме, че обединените и добре насочени усилия на почтения бизнес от пловдивския регион ще подобрят жизнената и бизнес среда в интерес на всички. Надяваме се на подкрепа от страна на обществеността.

Предмет на дейност на сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ”

Предмет на дейност на сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ”: осъществяване на връзка и взаимодействие на своите членове с държавните институции и общините в Област Пловдив; оказване на подкрепа на общинските служби чрез предоставяне на експертни становища по въпроси от значение за развитието както на град Пловдив, така и на цялата административна област; организиране и провеждане на инициативи (работни срещи и обсъждания) в подкрепа на териториално-устройственото, архитектурно и икономическо развитие на Област Пловдив; изготвяне и представяне на компетентните органи на проекти и становища по нормативните актове; разработване на методики за подобряване на организацията на общинските администрации; популяризиране на град Пловдив и областта като благоприятна икономическа зона за инвестиране и предпочитана културно–историческа дестинация за туризъм; привличане на специалисти и експерти за решаване на стопански въпроси, свързани с развитието на Пловдивска област.

Цели на сдружението

Цели на сдружението: да защитава правата и законните интереси на своите членове; да развива духовния и културен живот в град Пловдив и да утвърди доброто име на предприемчивите и образовани пловдивчани; да насърчава диалога между представителите на бизнеса, отделни инвеститори, експерти и неправителствени организации от една страна, и общинската и областна администрация на Област Пловдив – от друга; да предприема и осъществява инициативи по привличане на национални и международни инвестиции на територията на Пловдивска област; да работи за повишаване на обществената активност на неправителствените организации и гражданите на град Пловдив и инициативността на Община Пловдив за подобряване стандарта на живот в града; да проучва общественото мнение относно дейността на общинската администрация и местните служби на държавните институции и да информира гражданите и бизнеса относно съществуващи проблеми; да съдейства за подобряване на административното обслужване на гражданите и юридическите лица от държавните институции, общините, обществените организации и юридическите лица, овластени да предоставят административни услуги; да участва пълноценно и ефективно в разработването на програми и стратегии за развитието на град Пловдив и общините, включени в Пловдивска област;

Средства за постигане на целите

Средства за постигане на целите: организиране и провеждане на мероприятия, свързани с изпълнение на целите на Сдружението;
поставяне и защитаване на интересите на своите членове и на всички предприемачи както пред общинските и държавни органи в Пловдивска област, така и пред органите на законодателната и изпълнителната власт в Република България;
участие в разработването на инвестиционни проекти от местно, областно, регионално и национално значение, насочени към обекти и дейности на територията на Област Пловдив;
провеждане на благотворителни инициативи и възраждане на традиционната за инициативните пловдивчани благотворителна дейност.

Органи на управление на сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ”

Върховен орган на управление на сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” е Общото събрание (ОС). Свиква се най-малко два пъти годишно. Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет (УС). Управителният съвет се състои от 11 (единадесет) лица – членове на Сдружението и се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години за не повече от два последователни мандата.


Съставът на Управителния съвет се състои от следните членове на Сдружението:
 • “АТАРО КЛИМА” ЕООД, представлявано от Атанас Христов Рогачев
 • “КУМИНЯНО ФРУТ” ООД, представлявано от Микеле Санторелли
 • “ИНТЕРКОМПЛЕКС” ООД, представлявано от Илия Благоев Динков
 • “МАКСКОМ” ЕООД, представлявано от Максим Митков Митков
 • “НОВИЗ” АД, представлявано от Любозар Иванов Фратев
 • “ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП” АД, представлявано от Илиян Костадинов Филипов
 • “ПРОФИЛИНК” ООД, представлявано от Здравко Тодоров Линкин
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ “СЕЛЕНА” ООД, представлявана от д-р Ангел Димитров Ставрев
 • “ХМЦ” АД, представлявано от Кирил Димитров Василев
 • "БУЛТЕКС 99“ ЕООД, представлявано от Стефан Славчев Башев
 • "ХОЛДИНГ КЦМ 2000" АД представлявано от Румен Иванов Цонев
Председател на Управителния съвет е г-н Максим Митков.
Изпълнителен директор е г-н Александър Стайков.