"Бизнесът за Пловдив" - сдружение от социално отговорни компании

Хората с увреждания да имат реален шанс за равнопостовеност на пазара на труда.

Тази цел е постижима само с индивидуален подход , оценяващ съвместимостта между  компетентността и уменията на човека със специфични нужди и работната среда. Тази теза обедини участниците в кръгла маса „Трудова заетост за хората с увреждания в Европа и България“, проведена  в Пловдив.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ предложи в партньорство между организациите за социално предприемачество, местни и държавни структури и работодатели  да се създаде нов гъвкав модел, основан на реалните потребности . Точното работно място, за точния човек. Така всеки ще може да отдаде своя принос към обществото и дадена компания, да се чувства пълноценен и полезен.

Статистиката сочи, че безработицата сред хората с увреждания е 90 – 95%, а заетите са преимуществено в специализирани предприятия или по социални проекти, с неустойчив принос.

„Твърдото ми убеждение е , че предприемаческият дух и територията на икономичаска активност са свободно пространство, в което всички ние трябва да търсим стимулиращи решения, а не квоти и санкции. Достъпна среда, добро здравеопазване, справедлива оценка на потребностите, условия за по-високо образование и квалификация са чест от устойчивите решения , които трябва да ангажират цялото общество.“ – подчерта Александър Стайков -изпълнителен директор на „Бизнесът за Пловдив“.