Позиция на СНЦ "Бизнесът за Пловдив" във връзка с крайния срок за паспортизация на сградите

Позиция на СНЦ "Бизнесът за Пловдив" във връзка с крайния срок за паспортизация на сградите

Съгласно Наредба № 5 на МРРБ от 2006 г., за технически паспорти на строежите, наближава крайният срок, в който всяка сграда и обект, намиращ се в нея трябва да има технически паспорт, а именно 31.12.2022 г.

Известно притеснение буди факта, че едно обследване би могло да обхване период с продължителност между 3 и 5 месеца, което само по себе си значително скъсява времето за подготовка на документацията и провеждане на процедурата (вкл. провеждане на Общо събрание на етажната собсвеност, избор на проектантска фирма, която да изготви техническия паспорт и последващите действия по завършване на на всички етапи), като се създават предпоставки за пропускане на сроковете и налагане на санкции за гражданите на гр. Пловдив.

Основна цел на паспортизацията е да се добие представа за конструктивната устойчивост, земетръсоустойчивостта на сградите, годността на вложените материали, на елекрическата инсталация и други обстоятелства, пряко свързани със  солидността на сградите. Поради тази причина е от изключителна важност хората да бъдат запознати с необходимостта на процедурата по паспортизация на сградите, тъй като тя на първо място е свързана с тяхната сигурност и спокойното им пребиваване.

 

С оглед гореизложеното, считаме че  Община Пловдив е нужно, в най-скоро време, да предприеме действия за провеждане на широкообхватна информационна кампания, която да насочи вниманието и подробно да осведоми гражданите за техните права и задължения в тази посока, какви са вариантите за действие, чрез които да се избегнат възможните санкции и да се подсигури нормалният ритъм на живот в сградите.

 

Предвид факта, че град Пловдив е разделен на отделни райони, а провеждането на процедурата зависи както от големината на жилището, така и от района, в който се намира,  и предвид множеството сигнали на управители на етажна собсвеност, за липсата на подробна разяснителна кампания по кметствата, във връзка със своевременните мерки за достъпно и подробно известяване на гражданите, считаме че районните кметове биха могли да организират кампании, именно с тази цел.

Не е редно и не е морално в трудните времена, обхванати от COVID стагнацията, която се отрази негативно в социален и икономически аспект върху всички хора, да допускаме още един фактор, който би могъл да доведе до отежняване имущественото състояние на гражданите на гр. Пловдив, а точно обратното – да бъдат предприети действия за избягване на евентуални неуредици.

С уважение,

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“