ПОЗИЦИЯ НА СНЦ „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ И „СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ “

ПОЗИЦИЯ НА СНЦ „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ И „СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ “

Позиция БЗП – СМП – Околовръстно

Относно: Републикански път II -86 – Околовръстен път Пловдив

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ обединява структуроопределящи фирми в южния регион на Република България, които оперират в различни икономически сектори с общ годишен оборот от 3,5 милиарда лева и осигуряват повече от 15 000 работни места.

Съюзът на международните превозвачи е най-представителната браншова организация, която обединява повече от 800 легитимни и реално работещи фими, които осъществяват международни превози на товари на територията на три континента, оперират с над 13 000 превози средства и генерират оборот от над 1 милиард евро.

В тази насока, няма как да останем безразлични към дългозадържалата се тема на деня, и засягаща както икономическия просперитет на региона, така и живота и здравето на хората, а  именно настоящото състояние на Околовръстен път Пловдив.

СНЦ “Бизнесът за Пловдив” и Съюзът на международните превозвачи неведнъж сме засвидетелствали позициите си както на коректив, така и на партньор на местните и държавни институции. В тази връзка, изявлението на представители на АПИ от 21.05.2021 г., по отношение на бъдещите действия, в посока саниране на недостатъците на Републикански път II-86, остави крайно незадоволителни и разочароващи впечатления, за предприемане на своевременни и конкретни действия, които реално да доведат до положително развитие и решаване на проблемите на пътния участък.

Заявяваме категоричното си несъгласие с намеренията на АПИ, анонсирани по време на инспекцията на пътя от  кмета на Пловдив Здравко Димитров, инж. Иван Досев, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и зам.-кметът по строителство Пламен Райчев, а именно липса на възможност за изместване на новомонтираните обезопасителните системи; запазване на настоящите мантинели и изграждане на отбивки, тип „джобове“. От направеното изявление не става ясно нито колко на брой биха могли да бъдат те, нито евентуалният срок, в който биха могли да бъдат изградени, поради съпъстващите неясноти със зоните и терените, необходими за това.

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ и Съюзът на международните превозвачи винаги сме заставали зад интересите на обществото, още повече, когато това е свързано с живота и здравето на хората. В тази връзка не можем да останем безразлични с последните събития, които помрачиха новоизградената инфраструктура на Околовръстен път Пловдив. Считаме, че компетентните органи трябва да обърнат сериозно внимание на тези обстоятелства и да предприемат съответните мерки, които да предотвратят бъдещи негативни отражения както от социален, така и от икономически характер.

Необходимо е да се обърне внимание на факта, че Околовръстен път Пловдив е невралгичен път, през който преминават десетки леки и тежкотоварни автомобили на ден, което само по себе си предполага изграждането на пътното съоръжение в габарити, отговарящи както на закона, така и на нуждите на бизнеса и обществото.

Следва да бъде изяснен въпросът, какво е наложило поставянето на 11.5 км обезопасителни мантинели на прав участък, съставляващи  15% от сумата за реконструкция на пътя, които очевидно застрашават и създават предпоставки за ПТП, от колкото да предовратяват такива.

Съгласно нормативните изисквания, пътищата се проектират след подробни инженерно-геоложки, икономически, културно-исторически, природо-климатични проучвания и други подобни, като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта. Околовръстен път Пловдив безспорно се ползва с изключително висок географски, икономически и социален статут, което предполага и още повече би следвало да ангажира отговорните и компетентни органи да проведат необходимите проучвания, които да осигурят качество на изграждане на пътното съоръжение, отговарящо на всички държавни и европейски стандарти.

Пътища от съответния клас, какъвто е Околовръстен път Пловдив следва да изпълняват определен обем от основни функции и изисквания, които с оглед последните смъртни случаи, причинени в следствие от ПТП в участъка, както и във връзка с други обективни причини, свързани с начините на изграждане и ремонт на пътното съоръжение, считаме че са нарущени следните такива :

  • осигуряване безопасност на движението;
  • осъществяване на движението с приетото качество и пропусквателна способност на съответния клас път.

Безопасността на движението се осигурява при спазване на изискванията за това и е необходимо да бъде по  цялото протежение на пътя. Тя може и следва да бъде постигната чрез следните действия:

. създаване на еднородни условия за движение посредством правилно оразмеряване и взаимно обвързване на проектните елементи в план и профил;

– прилагане на принципите за пространствено развитие на пътя и зрително ориентиране на водачите на моторни превозни средства (МПС);

– максимално използване на възможностите за създаване на условия за изпреварване;

 изпълнение на подходящо пътно покритие;

-осигуряване на условия за бързо отвеждане на повърхностните води встрани от пътното платно.

Тези цели биха могли да бъдат осъществени чрез предприемането на конкретни мерки:

  •  – На първо място преоразмеряване на пътното платно – пътят в настоящите си размери ограничава възможностите за изпреварване и значително повишава опасността при предприемане на маневри.
  • На следващо място – премахване на ограничителните мантители, които така положени на прав пътен участък с двупосочно движение, създават предпоставки за ПТП, поради ограничаване на пътното платно и участъка встрани от него. Също така те ограничават и възможностите за отстраняване на аварирали МПС, а също и затрудняват своевременното придвижване на екипите по спешна и пътна помощ, органите на реда, пожарните и екипите по гражданска защита и др.

            *Като предимство от премахването на мантинелите, изтъкваме възможността за оползотворяване на същите в рискови участъци, при които такива липсват и не са отпуснати средства.

На мнение сме, че геометричните елементи на пътя в план и надлъжен профил ,следва да осигуряват условия за оптимално използване на динамичните качества на автомобилите, при най-висока степен на безопасност на движението и опазване на околната среда.

Съгласно нормативните изисквания, пространственото развитие на трасето не трябва да предизвиква психическо натоварване и умора на водачите, а да улеснява тяхното зрително възприятие и ориентация за направлението на пътя.

Фактът, че оптически се създава впечатление за стесняване на пътния участък след осъществения ремонт, води до създаването на косвени предпоставки за настъпване на ПТП. Когато не могат да бъдат проведени действия за осигуряване на безопасност, следва компетентните органи да предвидят и да предприемат организационно-технически мероприятия, които да предоставят необходимите условия, за които настояваме.

В участъка на Околовръстен път Пловдив са разположени множество обекти, които предпоставят необходимост от създаването на отбивки, или т.нар уширения на пътя. Такива уширения  на този етап не са изградени в достатъчна степен, въпреки тяхната обективна необходимост както от гледна точка на безопасността, така и от икономическо и социално гледище.

Вземайки предвид високата обществена  и икономическа значимост на Околовръстен път Пловдив, пространственото му проектиране следва да има хармонично съчетани проектни елементи, които да осигуряват най- добро пространствено развитите и зрително възприятие на пътя.

С оглед гореизложеното, ние от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ и „Съюзът на международните превозвачи“ предприехме действия на основание Закона за достъп до обществена информация, с които да ни бъде предоставена информация относно одитен доклад, касаещ Републикански път II -86 в  участък от 14 километра, който е западен и южен околовръстен път на Пловдив, ведно с решението по чл. 12 и съгласувателният лист по чл. 20, т. 4, които са неразделна част от проекта по чл. 6, ал. 3 на  НАРЕДБА № РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност”.

От „Агенция пътна инфраструктура“ получихме отговор, който бихме определили не само като незадоволителен, но и разкриващ до известна степен опасността от експлоатация на Околовръстния път, а именно че участъкът от 14 км от път II – 86  не е част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, поради което при изпълнение на ново строителство, реконструкция или основен ремонт (рехабилитация) в участъка, за същия не е необходимо задължително извършване на одит за пътна безопасност, съответно за участъка не е извършван такъв.

Предвид факта, че Югоизточния обход на Пловдив е обявен за обект от национално значение, с решение на МС, както и поради това, че знaчитeлнa чacт oт тpaнзитнитe пoтoци пpeминaвaт пpeз гpaдa, изгpaждaнeтo нa висококачествен и безопасен по всички национални и европейски стандарти, път e oт изĸлючитeлнo знaчeниe зa ocигypявaнe нa нaй- ĸpaтĸa ĸoмyниĸaциoннa вpъзĸa c ĸoнтpoлнo-пpoпycĸaтeлнитe пyнĸтoвe пpи Pyдoзeм, Злaтoгpaд и Maĸaзa и oблeĸчaвaнe нa тpaнзитния тpaфиĸ c Гъpция и Typция. Нещо повече, Югoизтoчният oбxoд е предвиден да ocъщecтвявa пpяĸa вpъзĸa нa cъceднитe oблacти – Cмoлян, Kъpджaли и Xacĸoвo c AM „Tpaĸия“ и peпyблиĸaнcĸи път І-8 (мeждyнapoдeн път E-80), който е четвъртия по дължина Републикански път в България.

Πлoвдив безспорно се превърна в гpaдът в Бългapия c нaй-мнoгo и нaй-гoлeми иĸoнoмичecĸи зoни oĸoлo нeгo, ĸoитo вce пoвeчe ce paзpacтвaт. Все повече нapacтвa и знaчeниeтo нa Летище Пловдив, ĸoeтo имeннo чpeз Околовръстния път пoлyчава пpяĸ дocтъп дo AM „Tpaĸия“. Не на последно място,реконструкцията на  югoизтoчния oĸoлoвpъcтeн път, дава възмoжнocт тoвapнитe пpeвoзи дa дocтигaт дo нoвoизгpaдeния интepмoдaлeн жeлeзoпътeн тepминaл ĸpaй Πлoвдив.

B peзyлтaт на гореизброеното ce oчaĸвa мнoгoĸpaтнo yвeличeниe нa тpaнcпopтния пoтoĸ, което поставя въпроса, това не е ли достатъчно основание за извършване както на одит за пътна безопасност, така и на висококачествено изпълнение на цялостния проект за реконструкция на Околовръстен път Пловдив?

Не оспорваме спазването на всички нормативни изисквания, съпъстващи изграждането и реконструкцията на Републикански път II – 86 – Околовръстен път Пловдив, но не ли време не само от икономическа, а и от човешка и морална гледна точка, не хората да служат за закона, а той на обществото ?

 

Уважаеми, компетентни органи,

Бихме желали да вземете отношение и да предприемете действията и  процедурите, които съпъсатват необходимите промени, от които зависят както живота и здравето на хората, така и икономическото и социалното развитие на Област Пловдив.

Вярваме, че преговорите и добрият диалог винаги водят до положителен развой във всяко едно отношение, но потъпкването на обществения интерес на цял един Регион, който е основен разпределителен транспортен и икономически център, ще доведе до протестни действия, докато не бъдат изпълнени желанията на браншовите организации и обществото!

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ и „Съюзът на международните превозвачи“ заявяваме своята готовност да осъществим протестните си намерения, включващи блокиране на движението по цялото протежение на Околовръстния път, докато не бъдат предприети съответните действия за премахване на мантинелите, разширяване на пътните габарити и създаване на условия, гарантиращи безопасността на хората !

С уважение,

 

Александър Стайков

Изпълнителен директор

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“

 

и

Йордан Арабаджиев

Изпълнителен директор на

„Съюз на международните превозвачи“

 

 

21.05.2021 г.

гр.Пловдив