Позиция на СНЦ "Бизнесът за Пловдив"

Позиция на СНЦ "Бизнесът за Пловдив"

Заявяваме подкрепата си за всички български транспортни фирми, които се борят срещу приемането на Мобилен пакет I от европейските депутати.  Обезпокоени сме от факта, че с лекота и съвсем открито в ЕП се налагат очевидно лобистки закони, които предоставят предимство на едни участници на европейския пазар за сметка на други.  Пълното нарушаване на процедурите, договорките на тъмно и проявата на натиск при приемането на Мобилен пакет I е опасен знак за всички нас-предприемачите, че е възможно политическите решения да изместят правните принципи и да наложат със сила нелоялна конкуренция в бизнеса.

Свидетели сме на ситуация, в която силата на правото се подменя с правото на силния. Икономическият сектор – международен транспорт е тестов сектор, силно мобилен и се осъществява на територията на всички държави членки. Ако в този сектор се наложат безпринципните рестрикции, които предвижда Мобилен пакет I, последващото въвеждане на подобни административни пречки и в другите икономически сектори е следващата крачка към овладяване на общия вътрешен пазар.

„Единни в многообразието“ е мотото на ЕС, като различията се управляват от общите европейски принципи залегнали в учредителните договори. Този девиз обаче вече губи значението си, тъй като силово се налага унификация и то с административни регулации. В момента регулациите и за командироването и за свободното предвиждане на хора, стоки и капитали и най-вече свободното предоставяне на услуги на единния общ пазар застрашават свободния избор къде да предоставяме услугите си. Предприемачите вече не са свободни във всеки един момент да предоставят услугите си, където пожелаят, на територията на ЕС, напротив те трябва да се съобразяват с това доколко са желани на територията на дадена държава  членка и доколко техните кадри могат безпрепятствени и без бюрократични пречки да бъдат командировани. Последиците от тази политика ще доведе до фрагментиране на европейския пазар и безспорно до отпадане на основните принципи върху които е стъпило европейското обединение. Нещо недопустимо, нито от правото на ЕС, нито от СЕС. В свои решения СЕС е имал възможност да вземе отношение по въпроса за „ограничаване на свободното предоставяне на услуги“, като счита, че „ограничаването“ може да обхваща не само ефективна забрана на дадена дейност, но и отпадане на нейната привлекателност за упражняване от предприемачите“. Както се подходи с Мобилен пакет I – не се възпрепятства директно предоставянето на транспортни услуги, но се поставят условия, които правят държавите с по-нисък стандарт и без динамичен внос-износ непривлекателни за инвестиране и упражняване на транспортната дейност.

Наблюдава се желанието с административни регулации да се внасят административни тежести в разходната основа на услугите, в зависимост от това, в коя държава е установена търговската фирма. Структурата и нивата на разходи за всеки един доставчик на услуга на европейския пазар следва да се определя от икономическата логика, а не от административни тежести. Недопустимо е тази структура да се влияе от националност или географско положение на търговците. Възприетия подход нарушава принципа на пропорционалност и дава възможност да се приемат закони, които очевидно не са в еднакъв интерес на всички държави членки.

Считаме за необходимо да се знае, че в случай че Мобилен пакет I бъде приет, неговия ефект ще се разпростре във всички икономически сектори. Българските превозвачи ще бъдат принудени да возят на по-високи цени за транспортната услуга при внос и износ от България, което неминуемо ще се отрази върху цените на всички стоки и на българския пазар. Транспортните услуги са включени в разходната основа на всеки един продукт, който се изнася или внася в България. Повишаването на цените, продиктувано от наложените със сила административни тежести прави неконкурентноспособни не само българските транспортни фирми, а и всички български производители и търговци, които оперират на европейския пазар, тъй като техните продукти ще се оскъпят и няма да могат да поддържат конкурентни цени. Внесените стоки, от своя страна ще поскъпнат, поради по-високата цена за транспорта им до България и това ще се отрази и на крайния български потребител.

Тази кризисна ситуация се създава именно в годината на Брекзит, която е годината на най-голямата криза в историята на Европейския съюз. Предлаганите решения ще имат сериозни последици, като ще засилят още повече националистическите настроения особено в страните от централна и източна Европа, където тези мерки ще окажат най-пагубно действие за местните работодатели. В тази връзка не можем да не отбележим, че предлаганата мярка съвпада с изборите за Европейски парламент, поради което не можем да изключим възможността предлагането в този момент на Мобилен пакет 1 да обслужва тясно политически, като превръща целия транспортен бранш в заложник на тези политически цели.

 

Ето защо, заявяваме ясната си и непоколебима позиция в подкрепа на Съюза на международните превозвачи и заедно с тях няма да толерираме политическата конюнктура и целесъобразност да определя правилата на свободния европейски пазар. Обявяваме се против всяка дискриминация на работодателите, поставена в зависимост от националност и географско разположение.