СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ настоява за прецизиране на обществената поръчка за проект на Околовръстния път на Пловдив.

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ настоява за прецизиране на обществената поръчка за проект на Околовръстния път на Пловдив.

На среща днес при Областния управител Дани Каназирева, СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ представи свое становище , което посочва слабости в публикуваните от АПИ документи за проекта.

На срещата присъстваха председателят на Сдружението инж.Атанас Рогачев, инж. Румен Хорев и изпълнителният директор Александър Стайков.

Инж. Румен Хорев представи позицията и обобщи слабостите в обществената поръчка: не са предвидени локални платна от двете страни на трасето и връзките на Околовръстното с града, съобразени с ОУПО – Пловдив. Трасето преминава през урбанизирана територия, а не са планирани велоалеи.

Като част от цялостната реконструкция на Околовръстното, екипът на „Бизнесът за Пловдив“ запозна Дани Каназирева и с проекта за изграждане на естакада на пътя Пловдив – Асеновград. Разговорите за реализация на проекта продължават и при следваща среща с АПИ.

 

Ето текста на становицето на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“относно:

Обществена поръчка за Обект : „Изработване на технически проект и ПУП  „Околовръстен път на гр. Пловдив-привеждане към габарит Г23.50“ – участъци в землището на община Пловдив, участък от км.0+640 до км. 14+600

Във връзка с  обществената поръчка за изработване на технически проект и ПУП на „Околовръстен път на гр. Пловдив – приведжане към габарит Г 23,5“ , изразяваме следното становище и правим сладните предложения :

 

Околовръстен път II-86– основно трасе и кръстовища / Възли /, в землището на община Пловдив и извън нея. Локални платна.

 

  1. Трасето на Околовръстен път II-86  в рамките на землището на община Пловдив  преминава през урбанизирана територия. Този факт е фиксиран в решение №365 / 2007 год.  на Общински съвет на  община Пловдив.

Освен това , Новия „Общ устройствен пан на община Пловдив – Актуализация 2019 г.“ потвърждава тази постановка, като я доразвива.

  1. В предложеното планово задание към поръчката са поставени изисквания трасето в целия участък да се проектира с габарит Г 23,50 с технически параметри по

Наредба №02-20-2/2018 г. за проектиране на пътища за основното трасе и проектиране на локали „където е възможно и необходимо“. Следователно, не са отчетени предпоставките, че:

–           Трасето преминава през урбанизирана територия

–           Община Пловдив е възложила проект за изменение на ОУПО – Пловдив и ПС-КТС към него. Трасето на път II-86 е аргументирано в този план и е с функционална класификация по Наредба №РД-02-20-2/ 2019 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

–           В профила на трасето е наложително да се потърсят възможности за провеждане на вело – движение , съобразно изискванията на горецитираната Наредба №РД-02-20-2/ 2019 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

–           Считаме, че е задължително проектирането и осъществяването на „Локални платна“ от двете страни на трасето на път II-86 / в участъка, попадащ на територията на землище – Пловдив/. Те са от изключително значение за прилежащите на директното трасе имоти, много от които имат ПУП-ове, и касаят пропускателната способност и сигурността на движението на директното трасе на път II-86.

–           Необходимо е да се определят връзките на трасето на път II-86   с ПУМ на гр. Пловдив.

–           В предварителния проект на ОУПО – Пловдив са залегнали основни постановки за транспортните възли и съоръжения по трасето. В проекта те трябва да се доуточнят и да се дадат доказателства за тяхната геометрия и пропускателна способност.

  1. Във връзка с изискванията, обявени в обществената поръчка за екип.

Видно от документацията на обществената поръчка – не е отчетен факта, че част от трасето на път II-86  попада в обхвата на разработката – Изменение на ОУПО -Пловдив. Предвид това, в изискванията за проектантски екип е наложително да се включи специалист в областта на градското транспортно планиране и проектиране, с доказан опит при разработване на общи устройствени планове и тяхната транспортна инфраструктура.