Справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система

Справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система

На Световния ден за борба с опустиняването и сушата, който е обявен за такъв на 30 януари 1995 г. от Общото събрание на ООН и се чества всяка година на 17 юни , ние от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ разглеждаме още една от стратегиите, заложени в Зелената сделка на Европа, а именно „От фермата до трапезата“.

Всеизвестен факт е, че Европейският съюз е третият по големина в световен мащаб, производител и търговец на агрокултури. Това е и една от причините, стратегията от „Фермата до трапезата“ да е в основата на Зелената сделка. Тя обхваща цялостно предизвикателствата на устойчивите хранителни системи и признава неразривната взаимовръзка между здрави хора, здраво общество и  здрава планета. Стратегията стои също на централно място в програмата на Комисията за постигане на устойчивост на ООН.

Етапът от Зелената сделка „От фермата до трапезата“ цели екологично и здравословно селско стопанство. Това означава значително намаляване на химикалите в производството, като пестициди, торове и антибиотици.

Новите технологии и научните открития, съчетани с повишаването на обществената осведоменост, ще бъдат от полза за всички заинтересовани страни. Стратегията „От фермата до трапезата“ ще ускори прехода към устойчива хранителна верига, което от своя страна ще има ползи в редица направления:

  • неутрално или положително въздействие върху околната среда, което ще допринесе за смекчаване на изменението на климата ,
  • възстановяване и запазване на биоразнообразието, гарантиращо продоволствената сигурност, хранителните продукти и общественото здраве,
  • достъпна, безопасна и питателна  храна,
  • Генериране на по-справедлива икономическа възвръщаемост, насърчаване на конкурентоспособността на сектора на доставките в ЕС и насърчаване на справедливата търговия

Стратегията определя както регулаторни, така и нерегулаторни инициативи, като общите политики в областта на селското стопанство и рибарството са ключови инструменти за подпомагане на справедливия преход. Ще бъде отправено предложение за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи в подкрепа на прилагането на стратегията и разработването на политика за устойчива хранителна верига. Предвид ситуацията с пандемията Covid-19, Европейската комисията ще разработи и план за действие в извънредни ситуации за осигуряване на продоволственото снабдяване и продоволствената сигурност. ЕС ще подкрепи глобалния преход към устойчиви селскостопански и хранителни системи чрез своите търговски политики и инструменти за международно сътрудничество.

 

За да се даде възможност и да се ускори преходът към справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система, консултантските услуги, финансовите инструменти, а също така и научните изследвания и иновациите са от съществено значение, тъй като те са в помощ за разрешаване на напрежението, разработване и тестване на решения, преодоляване на бариерите и разкриване на нови пазарни възможности.

Нарастващото засушаване, наводненията, горските пожари и новите вредители са постоянно напомняне, че нашата хранителна система е застрашена и трябва да стане по-устойчива и приспособяваща се. Стратегията „От фермата до трапезата“ е нов цялостен подход за това как европейците да съхранят устойчивостта на храните.

Европейската Зелена сделка и конкретно тази стратегия е възможност да съгласуваме нашата хранителна система с нуждите на планетата. Амбицията е хранителната верига на ЕС да се превърне в глобален стандарт за устойчивост. Преходът към устойчиви хранителни системи изисква колективен подход, включващ държавни, регионални и местни власти, участници от частния сектор, неправителствените организации, социалните партньори, университетите и обществото.

 

За здрави хора, здраво общество и здрава планета!