Състояние на атмосферния въздух в град Пловдив

Състояние на атмосферния въздух в град Пловдив

 

Според Световната здравна организация замърсяването на въздуха е причина за 2 милиона преждевременни смъртни случая глобално на година. СЗО свързва пряко замърсяването на въздуха с пет от най-разпространените белодробни и сърдечно-съдови заболявания. Доклад на Европейския съюз от 2017г. показва, че в България на ден умират над 50 души заради болести, предизвикани от замърсен въздух. Страната ни е на 25-то място в света по смъртни случаи, причинени от тях.

 

Пловдив е един от градовете в Европа, в които замърсяването на въздуха е значително. Влияние оказват битовото отопление с твърдо гориво, транспортът, промишлеността, строителството и ремонтните дейности, почистването и зимното опесъчаване. Особеностите на климата – дълги безветрени и безвалежни периоди, температурни инверсии, образуване на мъгли – също благоприятстват задържането на ФПЧ до 10 микрона в атмосферния въздух, които са основният замърсител на територията на общината, предимно през есенно-зимния сезон. Средно 208 дни в годината времето е тихо, средно 294 дни в годината има температурни инверсии, средно 255 дни в годината има задържане на мъгла и помътняване на атмосферата, средно 265 дни в годината са без валежи, което води до сравнително висока фонова концентрация на замърсителите. През пролетните месеци се увеличават естествената циркулация в атмосферата и честите валежи, и се преустановява допълнителното внасяне в околната среда на пясък, както и използване на въглища и дърва за отопление. Превишенията на нормите през летния сезон се дължат на продължително засушаване на въздуха вследствие разпрашаване на сухи и неподдържани терени. В края на лятото и началото на есента необработените земеделски земи в околностите на града са източник на замърсяване в периоди, по-дълги от 5 дни без валежи и вятър със скорост над 2m/s. Има замърсяване и от териториите около община Пловдив, където има общини със силно развита селскостопанска дейност. Животновъдните и земеделски дейности, освен във фермите и стопанствата, се извършват и в самите жилищни имоти, разположени в регулационните граници на населените места на разстояние от 2 до 5км.

 

За последните седем години дните с регистрирани превишения на средноденонощната пределна норма за фини прахови частици са далеч над допустимите 35 дни годишно, определени от законодателството на ЕС. Броят им за периода от 2010 до днес е, както следва:

 

 • За 2010 година – 167 дни;
 • За 2011 година – 170 дни;
 • За 2012 година – 162 дни;
 • За 2013 година – 186 дни;
 • За 2014 година – 114 дни;
 • За 2015 година – 116 дни;
 • За 2016 година – 119 дни;
 • За 2017 година – 111 дни;
 • За 2018 година – 107 дни.

 

 

Извършено проучване показва, че най-значим източник на емисии на ФПЧ10 в Пловдив е битовото отопление – 76%, следвано от транспорта – 14%, промишлени източници – 7%,  обществени сгради с нискоефективни отоплителни съоръжения  – 2%, строителни дейности – 1%. Отоплението с въглища и дърва оказва съществено влияние върху размера на емисиите, зависещо от техническите характеристики на горивния процес, пепелното съдържание и механичната структура.

 

Така изложената обективна обстановка налага търсенето на решения за подобряване на качеството на атмосферния въздух /КАВ/. В тази връзка Община Пловдив приема преди 14 години Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Общината за периода 2003-2010г.

 

От публикувания на електронната страница на Община Пловдив отчет по изпълнението на Програмата става ясно, че:

 

 • Не е извършен контрол по изпълнение на фирмени програми за подобряване КАВ от стопански субекти-замърсители, съгласно списък;
 • Не е изпълнен проект за въвеждане на морални стимули с цел ограничаване използването на горива с високо съдържание на сяра от стопанските субекти;
 • Не е създадена база данни за емисиите на серен диоксид от стопанския сектор;
 • Няма подобрения в технологията и метода при почистване на улиците /метене и миене/;
 • Констатирани са малък брой нарушения и са издадени незначителен брой актове, при наличие на масово строителство в очертанията на града;
 • Не са създадени безконфликтни кръстовища и „зелени вълни“, поради което задръстванията остават източник на замърсяване;
 • Не са въведени ограничения в достъпа на леки МПС в ЦГЧ;
 • Не е извършен контрол върху паркинги, сервизи, гаражи на стопанските субекти, занимаващи се с транспортна дейност;
 • Не е създадена база данни за количествата и качеството на продадените и използваните горива и количеството на емисиите от промишлените източници;
 • Не е създадена система от автоматични станции за мониторинг на химическия състав на въздуха; наблюдение на тежки метали и сажди; ДАОС-системи;
 • Не е осъвременен софтуера на Местната система;
 • Не е разработен проект за оценка на влияние на транспорта върху КАВ;
 • Не е разработена и изпълнена Програма за информираност в училищата за проблемите със замърсяването на атмосферния въздух;
 • Не е създаден общински портал в Интернет с информация за състоянието на атмосферния въздух, проблеми, проекти, инициативи, и др.

 

В отчета липсва следната информация:

 • С колко са се увеличили затревените площи;
 • С колко са намалели потенциалните източници на емисии на ФПЧ;
 • Каква технология се използва при ремонт на уличните настилки;
 • Колко са подменените паважни настилки с други, позволяващи ефективно поддържане на чистотата им.

 

Видно е, че изготвянето на Програма за периода 2003-2010г. е стъпка в правилна посока, но изпълнението на заложените мерки е крайно незадоволително. Може да се заключи, че вместо намаляване на условията за вторичен унос на прах, са възникнали нови. Мониторинговите системи са регистрирали завишение на концентрациите на прах от горивните процеси в транспорта, вместо намаляването им.

 

Поради непостигане на предвидените в Програмата за 2003-2010 резултати, е приет План за действие за периода 2011-2013г., а впоследствие и План за действие за периода 2014-2015г., чиято цел е достигане на нормите за фини прахови частици ФПЧ10 и азотен диоксид NO2, намаляване на здравния риск, контрол на мероприятията за намаляване замърсяването от транспорта и битовото отопление, строителните дейности, дейностите по опесъчаването и почистването, формулиране на мерки за подобряване КАВ.

 

През 2012г. по заповед на кмета на Община Пловдив е назначен Програмен съвет за оценка и управление на КАВ, на който се възлага да изказва мнения, становища, препоръки и забележки по изготвянето и реализацията на мерките в Програмата за управление на КАВ; и да осъществява контрол и при необходимост да предлага компенсиращи мерки за срочното и навременно изпълнение на дейностите в Програмата. В медиите и в електронната страница на Община Пловдив няма данни за проведени заседания и взети решения. На пресконференция в края на м. декември 2017 от Община Пловдив заявяват, че предложенията, които се приемат в срок до 09.02.2018г. относно Програма за подобряване на КАВ и План за действие към същата за периода 2018-2023г. ще бъдат разгледани от програмен съвет.

 

През 2014г. е приета нова Програма за опазване на околната среда на Община Пловдив в периода 2014-2020г., чиято основна цел е привеждане в съответствие на качеството на въздуха в община Пловдив с националната цел за ограничаване на експозицията на ФПЧ2,5, която е 18μg/m³ и следва да бъде постигната през 2020г., както и привеждане в съответствие с националната средногодишна целева норма за Б(α)П, чийто оценъчен праг е в размер на 1ng/m3и следваше да е достигнат до 01.01.2013г. Извършени анализи показват, че водеща роля при замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ2,5 и Б(α)П има комунално-битовото отопление, и по-конкретно битовото, защото участието на комуналното е ограничено. Битовото отопление е значим източник на емисии на прахови частици през есенно-зимния сезон. Емисиите от този източник са в пряка зависимост от:

 • типа и големината на горивната инсталация;
 • личните нагласи и физиологични изисквания за топлинен комфорт на ползвателите на отоплителните системи;
 • моментните метеорологични условия.

 

Битовото отопление се характеризира с т. нар. “ниска емисия”, отделена от индивидуални и локални отоплителни инсталации, обслужващи едно или няколко домакинства. Отвеждането на димните газове е на малка височина (до 30 метра) чрез комини, за които не се води регистър и чиято експлоатация не се контролира. Тези инсталации са нискоефективни и отделят големи за мощността си емисии. При гъсто жилищно застрояване (характерно за централната част на града) и лоши метеорологични условия (без възможност за разсейване) те се натрупват близо до мястото на отделяне и са предпоставка за нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве. Освен това съществува лоша практика сред населението да се изгарят различни битови отпадъци, при което в атмосферния въздух се отделят значителни количества опасни за здравето вещества.

 

В електронната страница на Община Пловдив липсва отчетност за извършеното в периодите 2011-2013г. и 2014-2015г. и  съответно постигнатите резултати.

 

Тъй като общинските органи следва да информират населението, както и екологични организации и сдружения; организации, свързани с опазване на общественото здраве; организации, представляващи интересите на чувствителни групи от населението; асоциации и браншови организации, по отношение изпълнението на приетите програми, СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ изпрати писмо до Община Пловдив с искане за достъп до отчетите за изпълнението на Планове за действие 2011-2013 и 2014-2015. Община Пловдив предостави отчети за годините 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. Съдържанието на отчетите показва, че заложените мерки за подобряване КАВ с всяка измината година намаляват, както е видно от таблицата по-долу:

 

         Период 2011 2012 2013 2014 2015 2016
МЕРКИ бр./год. 62 62 49 21 16 9
Изпълнени 5 6 7 3 5 1
Частично изпълнени 22 12 14 2
В процес на изпълнение 21 29 22 11 9 8
Неизпълнени 14 15 6 7

 

В заключение към отчетите към всяка една от посочените години е направена констатацията, че с изпълнението на мерките за намаляване нивото на ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотен диоксид и полициклични въглеводороди ПАВ и подобряване на качеството на атмосферния въздух, не са постигнати очакваните резултати. Подчертано е, че това се дължи на значителния дял на битовото отопление, върху което Община Пловдив няма пряко влияние, както и метеорологичните условия, характерни за региона – тихото време и инверсионните състояния през студеното полугодие, върху които също не може да се влияе.

 

Понастоящем измерването на КАВ на територията на община Пловдив става чрез две автоматични измервателни станции, управлявани от РИОСВ – Пловдив: АИС „Каменица“ и АИС „ЖК Тракия“. До средата на 2015г. втората се е намирала на кръстовището на бул. „6-ти септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, след което с решение на ОбС е преместена на кръстовището на бул. „Освобождение“ и ул. „Съединение“ в жк „Тракия“.

 

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ изразява становище, че това далеч не е достатъчно предвид голямата площ на града, а и данните се публикуват с голямо закъснение. Сдружението подкрепя проекта “Air Bulgaria”, част от международен проект, стартирал в немския град Щутгарт през 2015 година. Целта е на територията на цялата страна да функционират поне 500 мобилни станции за проследяване качеството на въздуха. Сдружението е в процес на закупуване на 41 броя мобилни станции, които ще допълнят съществуващите в момента 19. Те ще бъдат инсталирани на територията на всички градски зони и околностите за по-голямо покритие и получаване на меродавна информация за състоянието на атмосферния въздух в реално време.

 

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ счита, че Община Пловдив е задължена да работи изключително усърдно в интерес на своите граждани за значително подобряване на КАВ. В тази връзка положително влияние върху КАВ биха оказали следните действия:

 • въвеждане на стандарт за качество на твърдите горива, използвани в бита;
 • въвеждане на стандарт за качеството на предоставяните дърва и въглища на социално слаби граждани;
 • въвеждане изискване за монтаж на пречиствателни съоръжения към горивните инсталации на твърдо гориво;
 • модернизиране на локалните топлоизточници в общинските и държавни обекти;
 • разширяване на градската газоснабдителна мрежа;
 • въвеждане на стимули с цел насърчаване жителите на общината да използват екологични носители на топлинна енергия: централно топлоснабдяване, електрическо отопление, отопление с природен газ, възобновяеми енергийни източници;
 • разработване програма за преминаване на социално слаби граждани към алтернативно отопление без дърва и въглища;
 • използване на пълния капацитет на градската топлоснабдителна мрежа след осигуряване на конкурентни цени спрямо индивидуалните отоплителни системи;
 • подмяна на съществуващата паважна настилка с асфалтобетонова;
 • ефективно и регулярно поддържане на чистотата на инфраструктурата чрез машинно миене и метене;
 • оборудване на автопарка на Общинско предприятие „Чистота“ със съвременни съоръжения и увеличаване на машинното метене за сметка на ръчното;
 • озеленяване на незатревени площи с цел намаляване на разпрашаването;
 • оптимизация на циклите на светофарните уредби с цел увеличаване на пропускателната способност на кръстовищата и намаляване престоя на МПС;
 • възстановяване дейността на тролейбусния транспорт като приоритетен в масовия градски транспорт или въвеждане и използване на електроавтобуси в масовия градски транспорт;
 • въвеждане в експлоатация на автобуси с екологосъобразност над EURO 4;
 • в дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици, да се пътува безплатно или на по-ниска цена в масовия градски транспорт;
 • в дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици, такса „Синя зона“ да бъде по-висока;
 • намаляване на участието на товарни автомобили в движението в централна градска част;
 • инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища;
 • създаване на залесителни пояси около града – „зелен кордон“ – с цел намаляване уноса на прах от земеделските земи;
 • изграждане на ефективна мониторингова система за контрол на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ и система за своевременно оповестяване на населението при рязкото влошаване на КАВ;
 • ефикасен контрол за изпълнение и спазване на предписанията, свързани с мерките за подобряване на КАВ, включващ респектиращи санкции, упражняван от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“, Пловдивски общински инспекторат, Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“;
 • откриване на „гореща линия“, на която гражданите по всяко време на денонощието, както и в неработни дни, могат да сигнализират за изгаряне на опасни отпадъци, гуми и др. едрогабаритни изделия;
 • изграждане на стоянки за електрически скутери и велосипеди в централна градска част с цел стимулиране на този вид придвижване в рамките на града;
 • информационно-образователна кампания, разясняваща ефективността на различните видове отоплителни системи с анализ на инвестиционните характеристики; анализ на възвръщаемостта на инвестицията при използване на различни видове топлоизолационни технологии; рискове за околната среда и населението.