Мониторинг на обявяваните от Общините Пловдив, Марица и Родопи обществени поръчки

Мониторинг на обявяваните от Общините Пловдив, Марица и Родопи обществени поръчки

Сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” проследява обявяваните от Община Пловдив, Община Марица и Община Родопи процедури по възлагане на обществени поръчки от особена важност за развитието на града и общините и съответствието им с националното законодателство. Сдружението осъществява също наблюдение върху етапите на провеждане на процедурите, върху процеса на сключване на договорите с изпълнителите и върху законното и своевременно изпълнение на договорите. Обект на внимание на СНЦ “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” е обявената на 16.08.2017г. обществената поръчка с възложител Община Пловдив с предмет “Извършване на строително-монтажни работи за подобряване на градската среда в Община Пловдив по три обособени позиции”, която е на стойност 17 920 916,38 без ДДС.